up

Електронна система с фискална памет за бензиностанции с каса под DOS

Поддържа едновременно до 16 места за зареждания;
Поддържа различни нива на достъп;
Автоматично или ръчно освобождаване на колонките;
Продажба на стоки заедно със зареденото гориво;
Възможност за аварийно спиране на всички зареждания;
Продажба на стоки;
Издаване на разширена клиентска бележка;
Издаване на поименни бонове;
Приключване на смяна независимо от Z-отчета;
Водене на статистика независимо от ФП;
Възможност за работа с карти – магнитни, безконтактни, бар-код;
Поддръжка на различни видове отстъпки;
Отложено фактуриране;
Връзка с нивомерни системи;
Смяна на цената на горивата от компютъра;
Програмиране на различни данъчни ставки в осем данъчни групи;
Програмиране на заглавен и рекламен текст на бона;
Достъп и проверка на фискалната памет;
Изготвя дневник продажби по ЗДДС;
Връзка с офисен компютър на обекта;
Възможност за работа на няколко каси;
Отдалечен контрол;
Възможност за предаване/приемане на данни от/към отдалечен сървър;
Експорт към различни счетоводни системи;
Централизирана работа с клиентски карти.